image banner
Năm 2024: Phấn đấu xây dựng 01 xã đạt chuẩn Nông thôn mới và 05 khu đạt chuẩn Nông thôn mới
Lượt xem: 16

Tính đến hết năm 2023, huyện Thanh Sơn có 06 xã đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM), tăng 01 xã và có 130 khu dân cư đạt chuẩn NTM, tăng 18 khu so với năm 2022. Để có được kết quả đó, ngay từ đầu năm, các cấp, các ngành, địa phương đã chủ động triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, huy động nguồn lực, đầu tư cơ sở vật chất hoàn thành các tiêu chí theo Bộ tiêu chí về NTM đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch.

 

Nhà văn hóa khu Thanh Hà- Khu NTM xã Võ Miếu

Năm 2024, huyện Thanh Sơn tiếp tục duy trì và giữ vững tiêu chí đối với các xã, khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới; đồng thời tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới tất cả các xã và khu dân cư trên địa bàn huyện. Phấn đấu năm 2024, có 01 xã đạt chuẩn NTM, 02 xã cơ bản đạt chuẩn NTM, 05 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới. Theo đó, huyện Thanh Sơn sẽ đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất, nâng cao đời sống của nông dân, phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu trực tiếp phục vụ sản xuất và đời sống; giải quyết việc làm tăng thu nhập cho người dân gắn với chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật kỹ thuật. Huyện cũng sẽ ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư phát triển sản xuất, hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất văn hóa, thể thao thiết thực với người dân ở các khu dân cư, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xây dựng khu dân cư, xã, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự./.

Thu Thủy (Trung tâm VH-TT-DL&TT)