Triển khai thi hành Luật Cảnh vệ trên địa bàn huyện Thanh Sơn

Ngày 22/12/2017, UBND huyện ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cảnh vệ trên địa bàn huyện, với mục đích nhằm xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban chuyên môn, các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thi hành Luật Cảnh vệ đảm bảo kịp thời, thống nhất, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Đồng thời, tổ chức tốt việc phổ biến Luật Cảnh vệ đến các tầng lớp Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ làm công tác cảnh vệ. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương trong việc trao đổi, cung cấp thông tin phục vụ công tác cảnh vệ; kiện toàn tổ chức, biên chế bảo đảm triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả công tác thi hành pháp luật về cảnh vệ trên địa bàn huyện.

Các nội dung được triển khai trong văn bản như: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về cảnh vệ; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cảnh vệ; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; tham gia ý kiến xây dựng văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Cảnh vệ; bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực cho công tác cảnh vệ.

UBND huyện giao các phòng, ban chuyên môn, cơ quan, đơn vị hoàn thành các nội dung công việc, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được phân công; xây dựng kế hoạch triển khai thi hành Luật Cảnh vệ thuộc phạm vi quản lý của địa phương. Đồng thời, giao Công an huyện chịu trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân huyện theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổ chức tập huấn chuyên sâu pháp luật cảnh vệ cho cán bộ thực hiện công tác cảnh vệ./.