Thông báo thi tuyển công chức cấp xã năm 2017

Ngày 26/12/2017 Ủy ban nhân dân huyện Thanh Sơn ban hành Thông báo số 176/TB- UBND về thi tuyển công chức cấp xã năm 2017, nội dung văn bản như sau:

Files đính kèm: