Bộ thủ tục hành chính

mỗi trang
Trang:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

 1. Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên Môi trường áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  Ngày 26/8/2015 Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định số 2025/ QĐ- UBND về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, tỉnh Phú Thọ.

  Chi tiết
 2. Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Kinh tế- HT áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  Bộ thủ tục hành chính  lĩnh vực Kinh tế- HT áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  Chi tiết
 3. Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  Quyết định số 1428/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

  Chi tiết
 4. Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
 5. Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  Ngày 31/8/2017 UBND tinh Phú Thọ ban hành Quyết định số 2181/QĐ- UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế về lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  Chi tiết
mỗi trang
Trang:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5