Thẩm định công nhận xã Địch Quả đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày  9/11, Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới  tỉnh Phú Thọ do đồng chí Trần Tú Anh - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới  tại xã Địch Quả. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh. Về phía huyện Thanh Sơn có đồng chí Quách Hải Lý- UVBTVHU- Phó CTTTUBND huyện, lãnh đạo một số phòng ban của huyện.

Thực hiện sự chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện về xây dựng xã Địch Quả đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Đảng ủy, UBND xã  Địch Quả  đã ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện.  Bước đầu rà soát trên địa bàn xã chỉ đạt 08/19 tiêu chí so với bộ tiêu chí của Tỉnh. Trên cơ sở rà soát thực trạng bước đầu, UBND xã đã phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng quy hoạch và đề án để sớm bắt tay vào triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện xã đã  tập trung đẩy mạnh phát triển hạ tầng  kinh tế - xã hội thiết yếu song song với phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân.

Sau 06 năm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Địch Quả đã hoàn thành đạt 19/19 tiêu chí, đạt 49/49 chỉ tiêu, hoàn thành 100% mục tiêu đề ra.Tổng nguồn lực xây dựng nông thôn mới được huy động trong những năm qua đạt trên 124 tỷ đồng, trong đó vốn do người dân đóng góp là 12 tỷ đồng. Đến nay,thu nhập bình quân của xã đạt 27,52 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ giao thông nông thôn được cứng hóa đạt 100%; hệ thống thủy lợi nội đồng cứng hóa đạt khoảng 80%; 100% người dân được sử dụng điện lưới; các trường học trên địa bàn đều đạt chuẩn Quốc gia; việc phát triển sản xuất, hỗ trợ đào tạo nghề được chú trọng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 12%; tỷ lệ người dân có việc làm đạt trên 90%. Cơ sở, hạ tầng kinh tế xã hội có những bước thay đổi, đời sống nhân dân ngày một được nâng cao, an ninh, chính trị trên địa bàn ổn định.

Sau khi đi kiểm tra thực tế, các thành viên của Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh đã đồng thuận, nhất trí thông qua đề nghị công nhận xã Địch Quả  đạt chuẩn nông thôn mới .Trong thời gian tới, Hội đồng thẩm định  cũng lưu ý xã  Địch Quả cần tiếp tục giữ vững và phát huy những thành tích đã đạt được, xây dựng nông thôn ngày càng giàu đẹp, văn minh; tiếp tục xây dựng các mô hình sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao, có khả năng nhân rộng, phù hợp với địa phương; nâng cao công tác tuyên truyền vận động thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới; đồng thời tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ, lồng ghép từ các chương trình; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn vốn từ các doanh nghiệp, con em địa phương nhằm tăng chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn hàng năm./.

 Thu Thủy-  Đài TT Thanh Sơn