Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ.

Thực hiện Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 24/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ, UBND huyện vừa ban hành Kế hoạch số 1147/KH-UBND tổ chức thực hiện tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ trên địa bàn huyện.


 

Kế hoạch tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ nhằm nâng cao ý thức tuân thủ, tôn trọng pháp luật và trách nhiệm của chính quyền các cấp, các ngành và cán bộ, công chức, viên chức, người thi hành công vụ và nhân dân trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ xảy ra trên địa bàn huyện; tạo môi trường lành mạnh, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Theo đó, UBND huyện yêu cầu các phòng, ban chuyên môn các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn kết hợp các biện pháp để tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho nhân dân về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật và chế tài xử lý đối với hành vi chống người thi hành công vụ; quyền, nghĩa vụ của công dân và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các lực lượng thực thi công vụ, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nghĩa vụ của người dân trong việc tuân thủ, giám sát, ủng hộ, giúp đỡ các lực lượng thi hành công vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chủ động đổi mới, đa dạng hóa nội dung và hình thức phù hợp với từng đối tượng, địa bàn để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền. Đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, tạo dư luận xã hội lên án và đấu tranh mạnh mẽ đối với các hành vi chống người thi hành công vụ; bảo đảm pháp luật được thực thi nghiêm minh; đồng thời, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người dân và lực lượng thi hành công vụ.

Xây dựng, triển khai thực hiện nghiêm túc chặt chẽ các nội dung, quy chế, quy trình, phương án, kế hoạch công tác đối với từng lĩnh vực, địa bàn, đối tượng cụ thể. Phải xác định rõ trách nhiệm thực thi công vụ, cơ chế kiểm tra, giám sát, lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp và điều kiện đảm bảo thi hành công vụ phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, tránh tư tưởng chủ quan.

Tăng cường công tác nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện, giải quyết triệt để những vụ việc có thể là nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ, như: Các vụ việc tập trung đông người, khiếu kiện kéo dài; việc thực hiện chính sách xã hội có liên quan tới người dân không công bằng, thiếu công khai, minh bạch; việc xử lý vi phạm TTATGT…Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát quá trình thực thi công vụ, kịp thời phát hiện vầ đề ra biện pháp giải quyết, khắc phục ngay sơ hở, bất cậpnhằm phòng ngừa, ngăn chặn triệt để các hành vi chống người thi hành công vụ.

Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức, siết chặt kỷ cương; Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật, phương pháp vận động, thuyết phục, đối thoại với quần chúng; ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện nghiệp vụ, phòng vệ, xử lý tình huống... cho các lực lượng trực tiếp thi hành công vụ.

Quan tâm bảo đảm chế độ, chính sách phù hợp cho các lực lượng thực thi công vụ, nhất là các trường hợp bị thương khi thi hành công vụ. Chủ động bố trí, trang bị hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền trang bị các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ theo quy định của pháp luật cho các lực lượng thuộc quyền quản lý để đảm bảo thi hành công vụ theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

UBND huyện yêu cầu phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với Công an huyện, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, rà soát, làm rõ những bất cập, hạn chế về pháp luật liên quan đến hoạt động thi hành công vụ và đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ để sớm đề xuất cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các trường hợp người thi hành công vụ được sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để trấn áp, khống chế, vô hiệu hóa người có hành vi chống người thi hành công vụ hoặc phòng vệ chính đáng.

Công an huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự. Tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết dứt điểm, ổn định các vụ việc phức tạp trong nội bộ nhân dân ngay từ cơ sở, kiên quyết không để hình thành “điểm nóng”, gây bức xúc trong xã hội, kéo dài;  Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đề cao tinh thần, trách nhiệm, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp vận động, thuyết minh, đối thoại với nhân dân cho CBCS, nhất là số trực tiếp làm nhiệm vụ thi hành công vụ; chú trọng thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sơ hở, thiếu sót và phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Phòng Văn hóa- Thông tin  chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan truyền thông ở địa phương tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, chấp hành và thực thi pháp luật trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự nói chung và công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ nói riêng; kịp thời thông tin, tuyên truyền, đảm bảo khách quan, trung thực, phản ánh đúng bản chất sự việc, không để các thế lực thù địch, đối tượng xấu lợi dụng kích động, gây phức tạp về an ninh, trật tự.

UBND các xã, thị trấn chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ trên địa bàn quản lý, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử; đưa ra xét xử lưu động một số vụ án điểm về chống người thi hành công vụ, nhất là các vụ án có đối tượng coi thường pháp luật gây nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe, của người thi hành công vụ, nhằm răn đe, giáo dục phòng ngừa chung; bảo đảm nghiêm minh, không để lọt tội phạm./.