Văn bản điều hành

Văn bản điều hành
mỗi trang

 1. Báo cáo Công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến” , “ tự chuyển hoa” trong nội bộ gắn vớ

  Thực hiện Văn bản số 2934/UBND-TH ngày 11/7/2017 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Văn bản số 703/TCCB&TCPCP ngày 19/7/2017 của Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ về việc kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị . Ủy ban nhân dân huyện Thanh Sơn báo cáo kết quả thực hiện như sau:

  Chi tiết
 2. Kế hoạch Thực hiện Chương trình hành động số 2599/CTr- UBND ngày 22/6/2017 của UBND tỉnh Phú Thọ về thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 08/02/2017 của Chính phủ

  Thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 08/02/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, “tự chuyển hóa" trong nội bộ (sau đây gọi tắt là Nghị quyết TW4, khóa XII); Chương trình hành động số 2599/CTr-UBND ngày 22/6/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-CP.

  Ủy ban nhân dân huyện Thanh Sơn xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động với những nội dung sau:

  Chi tiết
 3. Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 cuả Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 18-KH/TƯ ngày 14/9/2016 của Tỉnh ủy Phú Thọ quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Kế hoạch số 4317 ngày 28/9/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. UBND huyện Thanh Sơn ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

  Chi tiết
 4. Báo cáo Kết quả học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

  Thực hiện Thông báo số 496-TB/TU, ngày 21/12/2016 của Tỉnh ủy Phú Thọ về tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Tuyên giáo Huyện ủy báo cáo kết quả học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW trên địa bàn huyện, như sau:

  Chi tiết
 5. Kế hoạch Xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2020

  Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; Hướng dẫn số 06-HD/TU, ngày 28/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 - 2020. Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn huyện như sau:

  Chi tiết
 6. Chương trình công tác toàn khóa và chương trình công tác năm 2-17 về Thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị - Khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

  Thực hiện Văn bản số 25 - CTr/TU; Văn bản số 26 - CTr/TU, ngày 17/4/2017 của Tỉnh ủy Phú Thọ về Chương trình công tác năm 2017; Chương trình công tác toàn khóa thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng Chương trình công tác toàn khóa và chương trình công tác năm 2017 về nội dung trên như sau:

  Chi tiết
 7. Hướng dẫn Học tập chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”

   

  Thực hiện Hướng dẫn số 05-HD/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập Chuyên năm 2017: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy hướng dẫn việc học tập chuyên đề năm 2017, như sau:

  Chi tiết
 8. Kế hoạch Học tập chuyên đề, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến năm 2020.

  Thực hiện Kế hoạch số 28 - KH/TU, ngày 17/4/2017 của Tỉnh ủy Phú Thọ về học tập chuyên đề “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” từ 2017 đến năm 2020. Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch học tập các chuyên đề đến năm 2020 như sau:

  Chi tiết
 9. Học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị Trung Ương 5 khóa XII của Đảng

  Học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị Trung Ương 5 khóa XII của Đảng

  Ngày 29/6, Huyện ủy Thanh Sơn đã tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị Trung Ương 5 khóa XII của Đảng qua hình thức trực tuyến. Dự hội nghị có: Đ/c Nguyễn Quang Sỹ- Phó BTTTHU, các đ/c trong BTVHU, BCH Đảng bộ huyện, Bí thư các Chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy, lãnh đạo, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của huyện, Bí thư, Chủ tịch UBND 23 xã, thị trấn và đảng viên của Khối cơ quan Đảng đoàn thể, Cơ quan chính quyền huyện.

  Chi tiết
mỗi trang