Huyện ủy Thanh Sơn

Huyện ủy Thanh Sơn
Địa chỉ trụ sở: Thị trấn Thanh Sơn, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

Điện thoại: 0210.3873 218

Fax: 0210.3874 224

 Lãnh đạo Huyện ủy

 Phan Trọng Tấn- Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện uỷ- Chủ tịch HĐND huyện

Nguyễn Quang Sỹ - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy

 Nguyễn Văn Mạnh - Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện

 

DANH SÁCH 

TRƯỞNG, PHÓ CÁC KHỐI ĐOÀN THỂ HUYỆN 

 ( 10/ 2015) 

 

STT

Họ và tên

Tên phòng, ban

Ghi chú

I

HUYỆN ĐOÀN

 

 

1

Đặng Tiến Dũng

Bí thư Huyện Đoàn

 

2

Nguyễn Thị Thúy Vân

Phó Bí thư Huyện Đoàn

 

II

HỘI PHỤ NỮ

 

 

3

Phùng Thị Thanh Vân

Chủ tịch Hội

 

4

Lỗ Thị Quỳnh Nga

Phó Chủ tịch Hội

 

III

HỘI NÔNG DÂN

 

 

5

Đỗ Thị Phương Hoa

Chủ tịch Hội

 

6

Phan Thanh Trường

Phó Chủ tịch Hội

 

IV

MẶT TRẬN TỔ QUỐC

 

 

7

Hà Thanh Hải

Chủ tịch

 

8

Phạm Hồng Trường

Phó Chủ tịch

 

9

Nguyễn Thị Quỳnh Châu

Phó Chủ tịch

 

V

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

 

 

10

Đinh Xuân Hồng

Chủ tịch

 

11

Hà Thị Định

Phó Chủ tịch

 

VI

HỘI CỰU CHIẾN BINH

 

 

12

Chu Văn Hữu

Chủ tịch Hội

 

13

Đoàn Viết Tuấn

Phó Chủ tịch Hội

 

14

Nguyễn Văn Đảng

Phó Chủ tịch Hội

 

     

DANH SÁCH 

TRƯỞNG, PHÓ CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG HUYỆN ỦY 

 ( 10/ 2015) 

STT

Họ và tên

Tên phòng, ban

Ghi chú

I

BAN TỔ CHỨC

 

 

1

Đinh Thị Hường

Trưởng Ban

 

2

Nguyễn Công Chiến

HUV- Phó Trưởng Ban

 

3

Phí Đình Hưng

Phó Trưởng Ban

 

II

ỦY BAN KIỂM TRA

 

 

4

Nguyễn Văn Long

UVBTV- Chủ nhiệm

 

5

Nguyễn Quang Hải

HUV- Phó Chủ nhiệm

 

6

Đinh Thị Thanh

Phó Chủ nhiệm

 

III

BAN TUYÊN GIÁO

 

 

7

Hà Quang Hào

UVBTV- Trưởng Ban

 

8

Tạ Văn Thịnh

HUV- Phó Trưởng Ban

 

9

Trần Thị Quy

Phó Trưởng Ban

 

IV

BAN DÂN VẬN

 

 

10

Lương Thị Thanh Nhàn

UVBTV- Trưởng Ban

 

11

Trần Danh Tùng

Phó Trưởng Ban

 

12

Nguyễn Văn Chung

Phó Trưởng Ban

 

V

VĂN PHÒNG

 

 

12

Trần Văn Hoan

HUV- Chánh Văn phòng

 

13

Nguyễn Trọng Quang

Phó Chánh Văn phòng

 

14

Hà Thị Thanh

Phó Chánh Văn phòng

 

   

DANH SÁCH 

CÁC ĐỒNG CHÍ ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY 

( Nhiệm kỳ 2015- 2020) 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Phan Trọng Tấn

 TUV- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện

 

2

Nguyễn Quang Sỹ

Phó Bí thư Thường trực HU

 

3

Nguyễn Văn Mạnh

Phó Bí thư HU- Chủ tịch UBND huyện

 

4

Đinh Thị Hường

UVBTV - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy 

 

5

Hà Quang Hào

UVBTV- Trưởng Ban Tuyên giáo

 

6

Nguyễn Văn Long

UVBTV- Chủ nhiệm UBKT

 

7

Nguyễn Đình Bộ

UVBTV- Phó Chủ tịch HĐND huyện.

 

8

Hà Thanh Hải

UVBTV- Chủ tịch MTTQ huyện.

 

9

Quách Hải Lý

UVBTV- Phó Chủ tịch UBND huyện.

 

10

Trần Ngọc Đương

UVBTV- Phó Chủ tịch UBND huyện.

 

11

Đỗ Trí Dũng

UVBTV – Trưởng Công an huyện

 

12

Nông Quốc Tuấn

UVBTV- CHT- BCH Quân sự huyện

 

13

Lương Thị Thanh Nhàn

UVBTV- Trưởng ban Dân vận Huyện ủy.