Hội đồng nhân dân huyện Thanh Sơn khóa 19, nhiệm kỳ 2016- 2021

Hội đồng nhân dân huyện Thanh Sơn

Trụ sở: Thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210.3.873.211

1. Chủ tịch HĐND huyện: Ông Phan Trọng Tấn- TUV- Bí thư Huyện ủy.

2. Phó Chủ tịch HDND huyện:

+ Ông Nguyễn Đình Bộ- UVBTV- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện.

+ Ông Hà Văn Nghị- HUV- Phó Chủ tịch  HĐND huyện.

3. Các ban của HĐND huyện:

- Ban Kinh tế- xã hội:

+ Trưởng ban: Ông Hà Quang Hào- UVBTV- Trưởng BTG Huyện ủy.

+ Phó trưởng ban chuyên trách: Ông Đinh Xuân Tám.

- Ban Pháp chế: 

+ Trưởng ban: Nguyễn Văn Long- UVBTV- Chủ nhệm UBKT Huyện ủy.

 + Phó trưởng ban chuyên trách: Bà Phùng Thị Thanh Huyền.

- Ban Dân tộc:

+ Trưởng ban: Bà Lương Thị Thanh Nhàn- UVBTV- Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy.

+ Phó trưởng ban chuyên trách: Ông Đinh Tiến Lập.