Các đơn vị hành chính

Huyện Thanh Sơn có 23 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm:

1 thị trấn và 22 xã: