Đẩy mạnh mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TƯ ngày 28/12/1996 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 22 của Tỉnh ủy về việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng, các cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành trong huyện đã quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện để nâng cao số lượng phát hành các ấn phẩm báo, tạp chí của Đảng.

Đoàn công tác của huyện kiểm tra công tác mua, đọc báo của Đảng tại Đảng bộ xã Đông Cửu

Thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị (Khóa VIII) và Thông tri số: 31-TT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy  Phú thọ về “ Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác phát hành Báo Phú Thọ”. Đồng thời, nhận thức rõ vai trò quan trọng của báo, tạp chí của Ðảng trong việc nâng cao dân trí, đưa đường lối, chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Sơn tăng cường công tác chỉ đạo, ban hành các văn bản số 277- CV/HU ngày 22/9/2010 và văn bản số 349-CV/HU ngày 12/6/2012 về việc quán triệt các Chi, Đảng bộ cơ sở thực hiện nghiêm túc việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; sử dụng có hiệu quả báo, tạp chí của Đảng, phục vụ nội dung sinh hoạt chi, Đảng bộ cũng như nhu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong huyện. Báo, tạp chí của Đảng đã thực sự trở thành kênh tuyên truyền, phổ biến quan trọng, chính thống về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; góp phần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị và sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Báo Phú Thọ, Bản tin Sinh hoạt chi bộ của huyện... đã không ngừng đổi mới về nội dung và hình thức; đảm bảo đúng định hướng chính trị trong thông tin tuyên truyền, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Đảng, tiếng nói của chính quyền, diễn đàn của nhân dân. Trong những năm trở lại đây, công tác mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, đặc biệt là công tác mua, đọc và làm theo Báo Phú thọ trên địa bàn huyện được duy trì theo hướng tích cực. Nhiều cấp ủy Đảng, Chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, trường học… đã chú ý quan tâm chỉ đạo có hiệu quả việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, giúp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân kịp thời nắm vững và thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong huyện.  

Đảng bộ huyện Thanh Sơn hiện có Đảng bộ huyện có 46 chi bộ, Đảng bộ cơ sở với 431 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, tổng số đảng viên  là 7.034 đảng viên. Để triển khai công tác phát hành báo chí, hàng năm Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Sơn đã ban hành Công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc việc đặt mua báo Nhân Dân, báo Phú Thọ. Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy thường xuyên phối hợp với Bưu điện huyện theo dõi và tham mưu cho cấp ủy huyện đôn đốc việc đặt báo của cơ sở, đến nay toàn huyện đã có 23/23 Đảng bộ khối xã, Thị trấn thực hiện tốt việc mua, đọc báo, tạp chí của đảng cho các Chi bộ dưới cơ sở, đạt tỷ lệ 100%. Đối với các Chi, Đảng bộ khối cơ quan hành chính sự nghiệp, đơn vị doanh nghiệp, lực lượng vũ trang đều thực hiện nghiêm túc việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng:  Tính đến tháng 6 năm 2017, toàn huyện có 46/46 đơn vị đặt mua có 520 đầu báo Phú Thọ, Báo Nhân dân: 310 đầu báo, Tạp chí cộng sản: 39 đầu báo. Ngoài báo, tạp chí của Đảng, các loại báo, tạp chí khác: Tạp chí Xây dựng đảng có 8/44 Chi, Đảng bộ cơ sở mua với số lượng 13 số/ kỳ và các loại báo ngành, đoàn thể… Tiền phong, pháp luật, lao động, phụ nữ, giáo dục thời đại, cựu chiến binh. Việc sử dụng kinh phí để mua báo, tạp chí của Đảng (báo Nhân dân, báo Phú Thọ, tạp chí cộng sản) được trích từ nguồn ngân sách nhà nước giao.

Ngoài một số kết quả đạt được, công tác phát hành báo chí của Đảng ở huyện Thanh Sơn còn gặp một số hạn chế: Do đặc thù là huyện miền núi, giao thông đi lại khó khăn khiến công tác phát hành báo, tạp chí tới các đơn vị, cơ sở, nhất là các thôn vùng cao, vùng xa còn chưa kịp thời; một số cấp uỷ Đảng, Chính quyền, lãnh đạo đơn vị nhận thức chưa đầy đủ về việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng. Một số đơn vị được cấp phát báo, việc sử dụng dừng lại ở đồng chí Bí thư chi bộ, trưởng thôn; việc sử dụng báo đến toàn thể cán bộ đảng viên không kịp thời, thông tin tuyên truyền trên báo Đảng chủ yếu thông qua sinh hoạt Chi bộ, sinh hoạt đoàn thể, khu dân cư…có lúc chưa kịp thời, làm hạn chế tác dụng của công tác thông tin tuyên truyền trên báo chí. Đời sống kinh tế của đại bộ phận nhân dân còn nhiều khó khăn; sự tác động của các nguồn thông tin điện tử, mạng Internet...

Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt việc mua và đọc, báo tạp chí của Đảng, đặc biệt là Báo Phú Thọ, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy xác định thực hiện tốt một số nội dung sau: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ về mua, đọc báo, tạp chí của Đảng. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, cơ sở bố trí, cân đối nguồn ngân sách phục vụ cho việc đặt mua báo, tạp chí của Đảng, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng báo chí. Quán triệt nghiêm túc, sâu sắc và nâng cao nhận thức, vai trò của cấp ủy Đảng cơ sở trong thực hiện Kết luận 29-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương, Chỉ thị số 22-CT/TU của Tỉnh ủy Phú Thọ. Các cấp ủy Đảng cần quan tâm mở rộng địa bàn, đối tượng cấp phát báo, tạp chí của Đảng, cấp phát báo tới cán bộ nghỉ hưu, già làng, trưởng bản, người có uy tín trên địa bàn dân cư.  Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc mua và sử dụng báo, tạp chí của Đảng tại các Chi, Đảng bộ cơ sở. Đưa việc đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng thành tiêu chí thi đua trong đánh giá phân loại tổ chức Đảng hằng năm. Định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả, đúc rút kinh nghiệm, khen thưởng các đơn vị làm tốt để động viên, khích lệ nhân rộng./.