Tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2016

  UỶ BAN NHÂN DÂN

 HUYỆN THANH SƠN

 

  Số:100 /BC - UBND

        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                  

             Thanh Sơn, ngày 07 tháng 7  năm 2017

       

BÁO CÁO

Tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2016

 (Trình tại kỳ họp thứ Tư HĐND huyện khoá XIX)

 

 
   

 

 

 

 

Căn cứ Quyết định số 4969/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Chủ tịch UBND huyện Thanh Sơn về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2016;

          Căn cứ kết quả thực hiện thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2016 đã được Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ thẩm định quyết toán ngày    tháng 5 năm 2017.

            UBND huyện Thanh Sơn báo cáo chi tiết số liệu Tổng quyết toán ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2016, cụ thể như sau:

A. THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC:

          I/ Thu trên địa bàn (thu trong cân đối ngân sách):

            Căn cứ vào dự toán thu ngân sách được HĐND huyện giao: Tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2016 thực hiện: 106.054 triệu đồng/Dự toán giao: 75.800 triệu đồng đạt 139,9% so dự toán huyện giao, gồm:

1. Thuế CTN ngoài quốc doanh: Thực hiện 38.766 triệu/45.000 triệu, đạt 86,1% so dự toán, chiếm tỷ trọng 36,6% trong tổng số thu ngân sách trên địa bàn.

2. Thu các doanh nghiệp nhà nước: Thực hiện 838 triệu/500 triệu đạt 155,8% so dự toán, chiếm tỷ trọng 2,5% trong tổng số thu ngân sách trên địa bàn.

3. Thuế thu nhập cá nhân: Thực hiện 2.648 triệu/1.700 triệu đạt 167,5% so dự toán, chiếm tỷ trọng 2,5% trong tổng số thu ngân sách trên địa bàn.

4. Lệ phí trước bạ: Thực hiện 11.490 triệu/7.000 triệu đạt 164,1% so dự toán, chiếm tỷ trọng 10,8% trong tổng số thu ngân sách trên địa bàn.

5. Tiền thuê đất: Thực hiện 4.233 triệu/600 triệu đạt 849,6% so dự toán, chiếm tỷ trọng 3,9% trong tổng số thu ngân sách trên địa bàn.

6. Thu cấp quyền khai thác khoáng sản: Thực hiện 3.833 triệu, chiếm tỷ trọng 3,6% trong tổng số thu ngân sách trên địa bàn.

7. Thu phí và lệ phí: Thực hiện 4.210 triệu/7.000 triệu đạt 60,1% so dự toán, chiếm tỷ trọng 3,9% trong tổng số thu ngân sách trên địa bàn.

8. Thu tiền sử dụng đất: Thực hiện 36.319 triệu/10.000 triệu đạt 363,2% so dự toán, chiếm tỷ trọng 34,2% trong tổng số thu ngân sách trên địa bàn.

9. Thu khác ngân sách: Thực hiện 2.682 triệu/3.600 triệu đạt 149,7% so dự toán, chiếm tỷ trọng 2,5% trong tổng số thu ngân sách trên địa bàn.

10. Thu hoa lợi công sản: Thực hiện 1.014 triệu/400 triệu đạt 253,4% so dự toán, chiếm tỷ trọng 0,95% trong tổng số thu ngân sách trên địa bàn.

11. Thu do Cục thuế tỉnh quản lý: Thực hiện 13 triệu, chiếm tỷ trọng  0,012% trong tổng số thu ngân sách trên địa bàn.

12. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: Thực hiện 8 triệu, chiếm tỷ trọng 0,008% trong tổng số thu ngân sách trên địa bàn.

III/  Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước:      47.926,456 triệu

IV/ Thu kết dư ngân sách:                                        207,951293 triệu

V/ Thu từ học phí:                                                      3.809,1521 triệu

VI/ Thu hồi các khoản chi năm trước  (thu hoàn trả)   53,823 triệu

VI/ Thu đóng góp xã hội hóa bắn pháo hoa:                       303 triệu

VII/ Trợ cấp ngân sách cấp trên: Thực hiện 601.555,42 triệu/400.560 triệu đạt 150,1% so dự toán.

B. CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC:

        Tổng chi ngân sách thực hiện: 710.366 triệu/450.476 triệu đạt 157,6% so dự toán huyện giao, cụ thể:

I- Chi sự nghiệp kinh tế:

 Thực hiện:  8.761triệu /5.487 triệu, đạt 159,7% so với dự toán.

II- Chi sự nghiệp văn xã:

Thực hiện: 338.253 triệu/287.594 triệu, đạt 117,6%  so dự toán, trong đó:

1. Chi sự nghiệp giáo dục: Thực hiện 317.736 triệu/271.948 triệu đạt 116,8% dự toán.

2. Chi sự nghiệp đào tạo: Thực hiện 1.028 triệu/1.056 triệu đạt 97,3% dự toán.

3. Chi sự nghiệp văn hoá thông tin: Thực hiện 1.830 triệu/1.032 triệu đạt 177,3% dự toán.

4. Chi sự nghiệp TDTT: Thực hiện 173 triệu/173 triệu, đạt 100% dự toán.

5. Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình: Thực hiện 971 triệu/904 triệu đạt 107,4% dự toán.

6. Sự nghiệp y tế, dân số KHHGĐ: Thực hiện 2.882 triệu/2.584 triệu đạt 111,5% dự toán.

          7. Chi đảm bảo xã hội: Thực hiện 13.633 triệu/9.897 triệu đạt 137,7% dự toán.

          III- Chi quản lý hành chính:

Thực hiện: 30.314 triệu/24.043 triệu, đạt 126% dự toán , trong đó:

 1. Chi quản lý nhà nước: Thực hiện 17.419 triệu/13.423 triệu đạt 129,8% so dự toán .

           2. Chi công tác Đảng: Thực hiện  9.246 triệu/7.491 triệu đạt 123,4% so dự toán.

           3. Chi khối đoàn thể: Thực hiện 3.649 triệu/3.129 triệu đạt 116,6% so dự toán.

          IV- Chi an ninh, quốc phòng:

          Thực hiện: 1.975 triệu/1.010 triệu, đạt 195,5% so dự toán, trong đó:

1. Chi an ninh: Thực hiện: 1.004 triệu/400 triệu, đạt 251% so dự toán.

2. Chi quốc phòng: Thực hiện: 971 triệu/610 triệu, đạt 159,1% so dự toán.

V-  Trợ cấp ngân sách xã:

Thực hiện: 132.364 triệu/92.456 triệu, đạt 143,1% so dự toán.

VI- Chi khác ngân sách:

Thực hiện: 2.518 triệu đồng/388 triệu đồng, đạt 648,9% so dự toán.

VII- Chi chuyển nguồn: Thực hiện: 19.472 triệu đồng

          VIII- Chi hỗ trợ tiền điện hộ nghèo: 2.238 triệu        

IX- Chi chuyển hỗ trợ mua thẻ BHYT cho đối tượng được NSNN hỗ trợ: 42.176 triệu đồng

VIII- Chi đầu tư XDCB: Thực hiện: 132.295 triệu

C. CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH:

* Tổng thu ngân sách (Phần ngân sách huyện được hưởng) là 710.437.791.917 đồng, trong đó:

            - Thu trong dự toán:

            - Trợ cấp ngân sách tỉnh:

            - Kết dư năm trước chuyển sang:              

            - Thu chuyển nguồn:                          

            -Thu hoàn trả:                                          

            - Thu huy động đóng góp:                    

60.391.141.534 đồng

         601.555.420.000  đồng

              207.951.293 đồng

                   47.926.456.090  đồng

                          53.823.000  đồng

303.000.000 đồng

* Tổng chi ngân sách:                                                    710.366.034.093 đồng

* Kết dư chuyển năm 2017:                                                   71.757.824 đồng

          Trên đây là báo cáo tổng quyết toán thu chi ngân sách trên địa bàn huyện Thanh Sơn năm 2016, UBND huyện trình họp thứ Tư HĐND huyện khoá XIX, đề nghị HĐND huyện tham gia ý kiến và phê chuẩn./.