Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2017

 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN THANH SƠN

        

Số: 19/2016/ NQ-HĐND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
   
 

 


         Thanh Sơn, ngày 20 tháng 12  năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2017

­­­­­­­­­­

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THANH SƠN

KHÓA XIX, KỲ HỌP THỨ BA.

 

  

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 26/11/2003;

  Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 3333/QĐ-UBND ngày 08/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2017; Quyết định số 3339/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017;

  Sau khi xem xét Tờ trình số: 1078/TTr-UBND ngày 14/12/2016 của UBND huyện về việc đề nghị phê chuẩn dự toán thu, chi NSNN năm 2017;  Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội và thảo luận.

 

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước huyện Thanh Sơn năm 2017, cụ thể như sau:

1. Thu ngân sách huỵên:

Tổng thu ngân sách:  540.954 triệu đồng,

Trong đó: Thu trên địa bàn (thu cân đối ngân sách): 85.800 triệu đồng,  trong đó: Ngân sách huyện, xã được hưởng: 57.925 triệu đồng;  thu học phí: 3.454 triệu đồng; thu trợ cấp ngân sách cấp trên: 451.700 triệu đồng

2. Chi ngân sách huyện: Tổng chi ngân sách huyện: 513.079 triệu đồng, tiết kiệm 10% chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương: 7.326 triệu, , số thực giao: 505.753 triệu đồng.

Trong đó: - Chi đầu tư phát triển trong cân đối: 34.217 triệu đồng (chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất : 4.500 triệu; chi bổ sung theo Quyết định của Bộ trưởng BTC: 17.000 triệu; chi từ nguồn đầu từ khác của ngân sách huyện: 12.717 triệu)

                - Chi thường xuyên:  462.938  triệu đồng

                - Chi dự phòng:             5.144  triệu đồng

                - Chi từ nguồn thu học phí: 3.454 triệu đồng

3. Chi đầu tư phát triển: 31 tỷ đồng, trong đó:

- Vốn ngân sách tập trung: 6 tỷ đồng

- Vốn chương trình mục tiêu ngân sách trung ương: 25 tỷ đồng

4. Chi chương trình mục tiêu quốc gia: 37.580 triệu đồng, trong đó:

- Chương trình nông thôn mới: 19.380 triệu đồng

- Chương trình giảm nghèo bền vững: 18.200 triệu đồng

( Chi tiết các khoản chi theo phụ biểu đính kèm)

  Điều 2. Các biện pháp chỉ đạo cụ thể:

1. Về quản lý thu ngân sách.

1.1. Tổ chức triển khai thực hiện tốt các Luật thuế sửa đổi, bổ sung. Tăng cường huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển; thu hút các nguồn vốn đầu tư, khuyến khích và tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển tạo nguồn thu mới vững chắc và ổn định cho ngân sách.

1.2. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển các doanh nghiệp bảo đảm cạnh tranh bình đẳng; Thúc đẩy tăng trưởng cao và bền vững, tạo nguồn thu ngân sách ổn định, vững chắc.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đặc biệt là trong các lĩnh vực thuế, kho bạc nhà nước, bảo hiểm xã hội theo hướng tạo thuận lợi ở mức cao nhất, kịp thời giải đáp các vướng mắc, kiến nghị, giảm thiểu tối đa thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách ưu đãi, khuyển khích phát triển SXKD về đất đai, tiếp cận vốn, tín dụng đầu tư.

1.3. Tăng cường công tác kiểm tra thuế, xử lý nợ đọng thuế, bảo đảm thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào NSNN. Các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ trong quản lý thu, chống thất thu, ngăn chặn có hiệu quả các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, chuyển giá, trốn, lậu thuế, phát hiện kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, không đủ, gian lận thuế.

1.4. Tiếp tục duy trì và tranh thủ sự giúp đỡ của Tỉnh, Trung ương về các nguồn vốn đầu tư, nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu.

2. Về quản lý chi ngân sách Nhà nước.

2.1. Tiếp tục triệt để tiết kiệm, chống lãng phí nhất là các khoản chi mua sắm trang thiết bị, tài sản công, chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, sách báo, tạp chí, xăng dầu, chi phí khánh tiết, hội nghị, hội thảo, lễ hội, lễ kỷ niệm, động thổ, khởi công, khánh thành công trình, công tác phí. Các cơ quan đơn vị thực hiện tốt các quy định về mua sắm tài sản theo phương thức tập trung.

Thực hiện các giải pháp về NSNN đảm bảo cho các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đảm bảo các chính sách an sinh xã hội.

Ưu tiên phân bổ vốn đầu tư phát triển để thanh toán nợ đọng XDCB, vốn cho các công trình chuyển tiếp, phần còn lại mới bố trí vốn cho các dự án mới.

2.2. Các cơ quan, đơn vị  thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính NSNN, tăng cường kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch việc sử dụng NSNN, nhất là trong các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí.

2.3. Yêu cầu các đơn vị thực hiện 10% tiết kiệm chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương và các khoản chi cho con người theo chế độ)  dành nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2017 ngay từ khâu dự toán để bố trí thực hiện cải cách tiền lương theo quy định. Rà soát, quản lý chặt chẽ các khoản chi NSNN, bảo đảm đúng dự toán được giao.

2.4. Thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ kế toán cho các đơn vị dự toán và kế toán ngân sách xã, thị trấn để nâng cao nghiệp vụ quản lý ngân sách theo quy định của Luật kế toán và Luật ngân sách Nhà nước.

  Điều 3. Tổ chức thực hiện:

  Hội đồng nhân dân huyện giao:

  - Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

  - Thường trực Hội đồng Nhân dân, các Ban của Hội đồng Nhân dân và Đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

  Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân huyện Thanh Sơn khóa XIX, kỳ họp thứ ba thông qua ngày      tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2017./.

Nơi nhận:

- TTHĐND, UBND tỉnh;

- TT HU, TTHĐND, UBND huyện;

- Sở Tài chính;

- Các đại biểu HĐND tỉnh

( ứng cử tại Thanh Sơn );

- Các đại biểu HĐND huyện;

- Các ban ngành, đoàn thể của huyện;

- HĐND, UBND các xã, Thị trấn;

- Toà án ND, Viện KSND, Chi cục THA;

- CPVP+ CV;

- Lưu: VT.

 

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

   Phan Trọng Tấn