Nghị quyết Về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN THANH SƠN

 

 
   
 

Số : 03 /2017/NQ-HĐND

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
   


                 Thanh Sơn, ngày 24 tháng 7 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2016

––––––––

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THANH SƠN

KHÓA XIX, KỲ HỌP THỨ HAI

 

          Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH 11 ngày 16/12/2002;

          Căn cứ dự toán NSNN huyện Thanh Sơn được HĐND huyện thông qua và tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN huyện Thanh Sơn năm 2016;

          Sau khi xem xét Tờ trình số 510/TTr-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2017 của UBND huyện Thanh Sơn về việc đề nghị phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016, báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

 

          Điều 1. Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2016 như sau:

         

          1. Tổng thu ngân sách ( phần NS huyện hưởng):      710.437.791.917 đồng

          Trong đó:

                   - Thu trong dự toán:                                60.391.141.534 đồng

- Trợ cấp ngân sách tỉnh:                     601.555.420.000  đồng

- Kết dư năm trước chuyển sang:                207.951.293 đồng

                     - Thu chuyển nguồn:                             47.926.456.090  đồng

                     - Thu hoàn trả:                                              53.823.000  đồng

         

          2. Tổng chi ngân sách địa phương:                          710.366.034.093  đồng

         

          3. Kết dư ngân sách chuyển năm 2017:                             71.757.824 đồng

         

          Điều 2. Nghị quyết này đã được HĐND huyện Thanh Sơn khóa XIX, Kỳ họp thứ Tư thông qua ngày      tháng  7 năm 2017./.

 

Nơi nhận:

- TTHĐND tỉnh;

- UBND tỉnh;

- Sở tài chính Phú Thọ;

- TTHU, TTHĐND, UBND huyện;

- UBMTTQ huyện;

- Các ông (bà) ĐBHĐND Huyện;

- Các phòng ban đoàn thể của huyện;

- Chánh, PVP;

- Lưu: VT.

                 CHỦ TỊCH

 

 

 

   (Đã ký)

 

 

                    Phan Trọng Tấn