Kế hoạch thực hiện Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020

Ngày 17/3/2016, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 880/KH-UBND về thực hiện Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020.
Mục tiêu của kế hoạch nhằm tạo môi trường thuận lợi và nâng cao năng lực cho trẻ em trong việc thực hiện quyền tham gia vào các vấn đề liên quan đến trẻ em theo quy định của pháp luật và công ước quốc tế về quyền trẻ em. Với một số mục tiêu cụ thể như: 95% pháp luật, chính sách về trẻ em ở cấp tỉnh, cấp huyện được tham vấn ý kiến trẻ em; 85% các quyết định có liên quan đến trẻ em trong nhà trường được tham vấn ý kiến trẻ em; 85% các quyết định có liên quan đến trẻ em trong cộng đồng, xã hội được tham vấn ý kiến trẻ em; triển khai thực hiện ít nhất 2 mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch đã đề ra nội dung thực hiện thông qua 3 dự án là truyền thông, nâng cao nhận thức và kỹ năng thực hiện quyền tham gia của trẻ em; nâng cao năng lực thực hiện quyền tham gia của trẻ em; xây dựng và thực hiện các mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em. Đối tượng tham gia là trẻ em từ 6 tuổi trở lên; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện các quyền của trẻ em. Phạm vi triển khai kế hoạch được thực hiện tại các huyện, thành thị trên địa bàn tỉnh.

Files đính kèm: