Hướng dẫn đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 2016

 

UBND TỈNH PHÚ THỌ

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 403/STTTT-CNTT

V/v đánh giá, xếp hạng mức độ 

ứng dụng CNTT trong các cơ quan 

nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 2016


Phú Thọ, ngày 05 tháng 10 năm 2016

Kính gửi:

                       - Các Sở, ban, ngành;

                       - UBND các huyện, thành, thị.

Thực hiện Quyết định số 1702/QĐ-UBND ngày 13/7/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước tỉnh Phú Thọ.

Để kịp thời tổng hợp số liệu và tổ chức đánh giá, thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt và công bố xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước tỉnh năm 2016; Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Thực hiện tự đánh giá kết quả mức độ ứng dụng CNTT tại cơ quan, đơn vị theo các tiêu chí của Bộ tiêu chí, cụ thể:

- Đối với các Sở, ban, ngành: theo mẫu Phụ lục I kèm theo;

- Đối với UBND các huyện, thành, thị: theo mẫu Phụ lục II kèm theo.

(Bản mềm các mẫu Phiếu đánh giá được đăng tải tại địa chỉ: www.phutho.gov.vnwww.stttt.phutho.gov.vn)

2. Thời điểm tính số liệu: từ tháng 10/2015 đến tháng 10/2016.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi Phiếu tự đánh giá kết quả mức độ ứng dụng CNTT về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 21/10/2016, bản mềm gửi vào địa chỉ thư điện tử: pcntt@phutho.gov.vn.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị cơ quan, đơn vị liên hệ phòng Quản lý CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông để được hỗ trợ: Điện thoại: 0210-3813-928./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- GĐ Sở (b/c);

- PGĐ (Ô. Việt);

- Trung tâm CGTĐT;

- Lưu: VT, P.CNTT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

                            

 (đã ký)

 

 

 Nguyễn Hữu Việt

Tải bộ tiêu chí tại đây: Download

Files đính kèm: